آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین‌نامه‌ها و فرم‌های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
اطلاعیه معاون وزیر در خصوص شرکت در گردهمائی‌هااطلاعیه معاون وزیر در خصوص شرکت در گردهمائی‌هاشرکت در کنفرانس های داخلی و خارجی
پرسشنامه مشخصات متقاضی شرکت در گردهمایی‌های علمی و بین‌المللی خارج از کشورشرکت در کنفرانس های داخلی و خارجی
فرم درخواست معرفی به بانکشرکت در کنفرانس های داخلی و خارجی
فرم درخواست هزینه شرکت در کنفرانس‌‌های خارجیشرکت در کنفرانس های داخلی و خارجی
فرم درخواست هزینه شرکت در کنفرانس‌‌های داخلیشرکت در کنفرانس های داخلی و خارجی
منشور اخلاق پژوهشیمنشور اخلاق پژوهشیتخلفات پژوهشی
آئین‌نامه اجرایی پذیرش دستیار پژوهشیپسا دکتری/دستیار پژوهشی۰۲ شهریور ۱۴۰۰
شیوه نامه اجرایی انتخاب پژوهشگران برترهفته پژوهش۰۶ مهر ۱۴۰۰
مراحل چاپ کتابانتشارات
فرم پیشنهاد تالیفانتشارات
فرم پیشنهاد ترجمهانتشارات
مقرر ات اضافه شده به اساسنامه انتشاراتانتشارات
اساسنامه انتشارات دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلانتشارات
گزارش‌ نامه علمی (شناسنامه) عضو هیات¬علمی آموزشی متقاضی ارتقا مرتبه (بر اساس آیین¬نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی مصوب ۹۴۱۲۱۸ )ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی
شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشیارتقای مرتبه اعضای هیات علمی
آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشیارتقای مرتبه اعضای هیات علمی
آیین نامه اجرایی طرح های پژوهشی کاربردی درون دانشگاهی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلآیین نامه اجرایی طرح های پژوهشی کاربردی درون دانشگاهی
آخرین آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی (مصوب شهریور ۹۵)آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی
آیین نامه ,شیوه نامه انتخاب دانشجوی نمونه (مصوب آبان ۹۴)آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه
تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با پژوهشگاه نیروتفاهم نامه